حذف طلاق از شناسنامه

راه های حذف طلاق از شناسنامه

طبق ماده 33 قانون ثبت احوال تمامی وقایع ازدواج و طلاق در المثنی شناسنامه ثبت خواهد شد اما طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه ثبت نخواهد شد .

طلاق به علت ازدواج مجدد زوج

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

طلاق حقی است که از نظر قانونی به مرد داداه شده است . البته ارائه چنین حقی به این معنی نیست که زن نمی تواند از شوهرش طلاق بگیرد .

به بالای صفحه بردن