مرور رده

طلاق

طلاق از جمله مفاهیمی است که ناشی از روابط و کنشهای متقابل انسان ها جهت رفع نیازها و غرایز طبیعی در زندگی اجتماعی است که گاهآ تحت عناوین مختلف با شرایط خاص مربوط به هر عصر، اعمال می‌شده است . انسان از دیرباز و از زمانی که اقدام به تشکیل خانواده و نکاح کرده است با جدائی آشنایی داشته و به اشکال مختلف در حیات زناشوئی مشترک خود را به کار بسته است.

نام یکی از سوره های قرآن کریم نیز« طلاق» است و خدای متعال در سوره طلاق و بقره کلمه طلاق را چندین مرتبه آمده است.

نفاق ریشه در ادبیات عرب دارد و در بادی امر می بایست به لغت عرب مراجعه کرد و سپس به بررسی فارسی پرداخت .

اینک که ریشه لغوی آن در ادبیات عرب آورده شده ، معانی جدایی در زبان فارسی نیز، به دلیل ارتباط نزدیک معانی لغوی و اصطلاحی این لغت در فقه و حقوق ، همانند معنایی است که در ادبیات عرب ملحوظ شده و استعمال می شود .

دختر باکره و قوانین مربوط به ازدواج آن

دختر باکره : نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده ، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند ، به دادگاه مدنی مراجعه و ارائه دادخواست بدهد .  سن ازدواج دختر باکره و پسر بالغ در قانون مدنی نخستین ماده 1041…
ادامه مطلب ...