مرور برچسب

دختر باکره برای ازدواج مجدد نیاز به اجازه پدر دارد

دختر باکره و قوانین مربوط به ازدواج آن

دختر باکره : نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده ، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند ، به دادگاه مدنی مراجعه و ارائه دادخواست بدهد .  سن ازدواج دختر باکره و پسر بالغ در قانون مدنی نخستین ماده 1041…
ادامه مطلب ...