طلاق به علت ازدواج مجدد زوج

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

طلاق حقی است که از نظر قانونی به مرد داداه شده است . البته ارائه چنین حقی به این معنی نیست که زن نمی تواند از شوهرش طلاق بگیرد .