فسخ ازدواج

فسخ ازدواج

فسخ ازدواج دارای قواعدی ویژه ای است که با احکام خیارات در قراردادهای مالی یکسان نیست .