حذف طلاق از شناسنامه

راه های حذف طلاق از شناسنامه

طبق ماده 33 قانون ثبت احوال تمامی وقایع ازدواج و طلاق در المثنی شناسنامه ثبت خواهد شد اما طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه ثبت نخواهد شد .