قانون مهریه

مهریه : بررسی کامل شرایط و قوانین جدید مهریه

مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته شده است مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود.